A Haccp rendszerre vonatkozó jogszabályi háttér

Hazai Törvények

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

1993. évi X. törvény a termékfelelősségről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

Módosítása: 2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

Módosítása: 2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Kormányrendeletek

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról és a piacokról253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről

193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellen- őrzésről

158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről

239/2009. (X.20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

Miniszteri rendeletek

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet az egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról 81/2002. (IX. 4.) FVM rendelet a zoonózisok elleni védekezés állat-egészségügyi feladatairól 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól

57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartal- mazó kötelező előírásairól

79 / 2004(V. 4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV.törvény végrehajtásának szabályairól

Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 67 / 2011.(VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ioni - záló sugárzással való kezelésének szabályairól(2011. július 28 - tól hatályos)

19 / 2005.(III. 22.) FVM rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítására, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára vonatkozó állat - egészségügyi kö - vetelmények megállapításáról

66 / 2006.(IX. 15.) FVM rendelet az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer - higiéniai szabályokról

15 / 2008.(II. 15.) FVM rendelet a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjéről

152 / 2009.(XI.12.) FVM rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 77 / 2011.(VIII. 3.) VM rendelete a Magyar Élelmiszer - könyv kötelező előírásairól szóló 152 / 2009.(XI. 12.) FVM rendelet módosításáról

180 / 2009.(XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól 179 / 2009.(XII. 29.) FVM rendelet a fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről

3 / 2010.(VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer - előállítással és - forgalmazással kapcsolatos adat - szolgáltatásról és nyomon követhetőségről

Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 67 / 2011.(VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ioni - záló sugárzással való kezelésének szabályairól(2011. július 28 - tól hatályos)

52 / 2010.(IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer - termelés, -előállítás és - értékesítés feltételeiről

Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 62 / 2011.(VI. 30.) VM rendelete a vendéglátó - ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

57 / 2010.(V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

43 / 2011.(V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének élelmiszer - higiéniai feltételeiről

47 / 2011.(V. 31.) VM rendelet az élelmiszer - vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról(2011. augusztus 1 - jétől hatályos)

67 / 2011.(VII. 13.) VM rendelet az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabálya - iról(2011. július 28 - tól hatályos)

1 / 1996.(I. 9.) FM - NM - IKM együttes rendelet az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC.törvény végrehajtásáról

19 / 2004.(II. 26.) FVM - ESZCSM - GKM együttes rendelet az élelmiszerek jelöléséről Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 67 / 2011.(VII. 13.) VM rendelete az élelmiszerek ioni - záló sugárzással való kezelésének szabályairól(2011. július 28 - tól hatályos)

68 / 2007.(VII. 26.) FVM - EüM - SZMM rendelet az élelmiszer - előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer - higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről

Módosítása: A vidékfejlesztési miniszter 64 / 2011.(VII. 11.) VM rendelete a gyümölcs és zöld - ség ellenőrzéséről szóló 82 / 2004.(V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer - előállítás és forgalom - ba hozatal egyes élelmiszer - higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szó - ló 68 / 2007.(VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet módosításáról

62 / 2011.(VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó - ipari termékek előállításának és forgalomba hoza - talának élelmiszerbiztonsági feltételeiről(2011. augusztus 1 - jétől hatályos)

38 / 2003.(VII. 7.) ESzCsM - FVM - KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

33 / 2010.(V. 13.) EüM–FVM együttes rendelet az élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag - össze - tételre és egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos egyes szabályokról

16 / 2008.(VIII. 30.) NFGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

21 / 2010.(V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

18 / 1998.(VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szük - séges járványügyi intézkedésekről

33 / 1998.(VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

17 / 1999.(VI. 16.) EüM rendelet az élelmiszerek vegyi szennyezettségének megengedhető mértékéről

4 / 1998.(XI. 11.) EüM rendelet az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről

62 / 2003.(X. 27.) ESZCSM rendelet az élelmiszer - eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról

36 / 2004.(IV. 26) ESZCSM rendelet a különleges táplálkozási célú élelmiszerekről

27 / 2004.(IV. 24) ESZCSM rendelet a testtömegcsökkentés céljára szolgáló, csökkentett ener - giatartalmú étrendben felhasználásra szánt élelmiszerek

37 / 2004.(IV. 26.) ESZCSM rendelet az étrend - kiegészítőkről

2 / 2010.(I. 26.) EüM rendelet az egészségügyi kártevőirtó tevékenységről és az egészségügyi kártevőirtó tevékenység engedélyezésének részletes szabályairól

37 / 2007.(XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti - műszaki dokumentációk tartalmáról

107 / 2011.(XI. 10.) VM rendelet az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról

56 / 1997.(VIII. 14.) FM–IKIM–NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról

3 / 2002.(II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményei - nek minimális szintjéről

EK / EU rendeletek

Az Európai Parlament és a Tanács 178 / 2002 / EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer - biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 852 / 2004 / EK rendelete az élelmiszerhigiéniáról

Az Európai Parlament és a Tanács 853 / 2004 / EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek külön - leges higiéniai szabályainak megállapításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 882 / 2004 / EK rendelete a takarmány - és élelmiszerjog, va - lamint az állat - egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről

Az Európai Parlament és a Tanács 1935 / 2004 / EK rendelete(2004. október 27.) az élelmiszerek - kel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80 / 590 / EGK és a 89 / 109 / EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A Bizottság 37 / 2005 / EK rendelete(2005. január 12.) az emberi fogyasztásra szánt gyorsfa - gyasztott élelmiszerek hőmérsékletének a szállítóeszközökben, raktárakban és tárolókban történő ellenőrzéséről

A Bizottság 2073 / 2005 / EK rendelete az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól

Az Európai Parlament és a Tanács 1069 / 2009 / EK rendelete(2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egész - ségügyi szabályok megállapításáról és az 1774 / 2002 / EK rendelet hatályon kívül helyezéséről(állati melléktermékekre vonatkozó rendelet)(2011. március 4 - től kell alkalmazni)

A Bizottság 10 / 2011 / EK rendelete(2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról(2011. május 1 - jétől lépett hatályba) Helyesbítés az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és mű - anyag tárgyakról szóló, 2011. január 14 - i 10 / 2011 / EK bizottsági rendelethez

A Bizottság 142 / 2011 / EU rendelete(2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok meg - állapításáról szóló 1069 / 2009 / EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint a 97 / 78 / EK tanácsi irányelvnek az egyes minták és tételek határon történő állat - egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról(2011. március 4 - től kell alkalmazni)

team talk